Chuyên đề 23 KỸ NĂNG CẬP NHẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC  CN. Đào Vũ Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính  Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã khẳng định nhiệm vụ “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân,Đọc bài viết

Chuyên đề 22 MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, THANH TRA TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP  Thsĩ. Phạm Xuân Tuyên Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính  Trong hoạt động thanh tra, kiểm traĐọc bài viết

Chuyên đề 21 NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  Thsĩ. Hà Thị Hương Lan Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính  Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 và LuậtĐọc bài viết

Chuyên đề 20 THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN   Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm – Bộ Tài chính  20.1. Tổng quan thị trường bảo hiểm năm 2013 Năm 2013, mặc dù trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa thực sựĐọc bài viết

Chuyên đề 19 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  TS. Tạ Thanh Bình Uỷ ban Chứng khoán nhà nước  19.1. Bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước và tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2013 19.1.1. Tình hình kinhĐọc bài viết

Chuyên đề 18 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH, DỰ BÁO TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DỰ TRỮ QUỐC GIA  TS. Nguyễn Ngọc Long Vụ Chính sách và Pháp chế – Tổng cục Dự trữ Nhà nước Dự trữ quốc gia (DTQG) là dự trữ nhữngĐọc bài viết

Chuyên đề 17 GIẢI PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM  TS. Vũ Đức Chính Vụ Kế toán Nhà nước – Kho bạc nhà nước Trung ương  17.1. Thực trạng kế toán nhà nước hiện nay 17.1.1. Đặc điểm về thực trạngĐọc bài viết

Chuyên đề 16 KIỂM SOÁT CHI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TRÁI PHIẾU CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013 Chuyên đề 16: KIỂM SOÁT CHI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TRÁI PHIẾU CỦA KHO BẠC NHÀĐọc bài viết