Quyết định số 1138/QĐ- BTC ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             ĐộcĐọc bài viết

Quyết định số 1133 /QĐ-BTC ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế            BỘ TÀI CHÍNH   Số: 1133 /QĐ – BTC              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦĐọc bài viết

Quyết định số 698/QĐ-BTC ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua BỘ TÀI CHÍNH   Số: 698/QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Đọc bài viết

Quyết định số 2526/QĐ-BTC ngày tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách thuế BỘ TÀI CHÍNH ––––– Số: 2526 /QĐ-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐộcĐọc bài viết

V Quyết định số 1135 /QĐ-BTC ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế BỘ TÀI CHÍNH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐọc bài viết

V Quyết định số 1619/QĐ BỘ TÀI CHÍNH —— Số: 1619/QĐ – BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   –––––––––––––––––––––––––     Hà Nội, ngày  9  tháng 7 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổĐọc bài viết

BỘ TÀI CHÍNH ––––  Số: 2389 /QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017    QUYẾT ĐỊNH                                  Đọc bài viết

BỘ TÀI CHÍNH –––– Số: 531/QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 19  tháng 3  năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với công chức,Đọc bài viết

Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụngĐọc bài viết

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 21/10/20110 của Chính phủ về Quản lý biên chế CHÍNH PHỦ _________   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________ Số: 21/2010/NĐ-CP     Hà Nội, ngày 08 tháng 3  năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Về quản lýĐọc bài viết