CHÍNH PHỦ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 204/2004/NĐ-CP              A.310     Hà Nội, ngày 14  tháng 12 năm 2004   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về chế độ tiềnXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ ——————- Số: 01/2011/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————– Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Căn cứ Nghị địnhXem Chi Tiết

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 150/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2007/NĐ-CP NGÀY 27 HÁNG 10 NĂM 2007Xem Chi Tiết

CHÍNH PHỦ ________ Số: 158/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày  27 tháng  10  năm  2007 NGHỊ ĐỊNH Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị tríXem Chi Tiết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 30/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNGXem Chi Tiết