BỘ TÀI CHÍNH _____   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  2650 /QĐ-BTC   ____________________________     Hà Nội, ngày 15  tháng 10  năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn luânXem Chi Tiết

BỘ TÀI CHÍNH –––– Số: 531/QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 19  tháng 3  năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với công chức,Xem Chi Tiết