BỘ NỘI VỤ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 16/2012/TT-BNV Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC; QUY CHẾ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨCXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2012/TT-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TUYỂN DỤNG, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CănXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ    Số: 14/2012/TT-BNV   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012                             THÔNG TƯ Hướng dẫn thựcXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 12/2012/TT-BNV Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC Căn cứ Luật Viên chức ngàyXem Chi Tiết

CHÍNH PHỦ ________ Số: 41/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________ Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập _______  Căn cứ LuậtXem Chi Tiết

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 27/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG, HOÀN TRẢ CỦAXem Chi Tiết