Quyết định số /QĐ-BTC ngày tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính năm 2014 BỘ TÀI CHÍNH  —–    Số:      /QĐ-BTC            Xem Chi Tiết

Thông báo số 424 /TB-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2013 Kết luận của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị giao ban khối các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính         BỘ TÀI CHÍNH            ––––––        Số 424  /TB-BTC         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦXem Chi Tiết

BỘ TÀI CHÍNH Số: 2814/QĐ-BTC                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                          Xem Chi Tiết

BỘ TÀI CHÍNH              Số: 2608 /QĐ-BTC                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 9  tháng 12  năm 2015    Xem Chi Tiết

BỘ TÀI CHÍNH            Số: 2787 /QĐ-BTC                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 12  năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VềXem Chi Tiết

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU ĐÀO TAO – BỒI DƯỠNG BỘ TÀI CHÍNH ĐÃ BAN HÀNH TỪ NĂM 2011 -> 2016 1) Quyết định số 1785/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức Tài chính –Xem Chi Tiết