Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng công chức CHÍNH PHỦ ______ Số: 18/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________ Hà Nội, ngày  05  tháng 3  năm  2010  NGHỊ ĐỊNH Về đàoXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ-BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ———– Số: 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————– Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, CHẾ ĐỘ LÀMXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ-BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ———– Số: 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————– Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, CHẾ ĐỘ LÀMXem Chi Tiết

BỘ TÀI CHÍNH ——–  Số: 139/2010/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————- Hà Nội, ngày 21  tháng 9  năm 2010  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————– Số: 1107/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— Số: 1045/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TÀI LIỆU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG BỘ TRƯỞNG BỘ NỘIXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————- Số: 3150/BNV-ĐT V/v hướng dẫn sử dụng Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2013   Kính gửi: – Vụ (Ban,Xem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— Số: 900/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1245/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒIXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————- Số: 569/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CÁN SỰ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứXem Chi Tiết

    BỘ TÀI CHÍNH  —–   Số:  1648/QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                               ——————————                    Xem Chi Tiết