. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 70/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014    QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; CănĐọc bài viết

Khái niệm: Hiện nay, các thuật ngữ “đào tạo”, “bồi dưỡng” và “đào tạo bồi dưỡng” đang được sử dụng khá rộng rãi và trở thành phổ biến. Tuy nhiên, việc phân định thế nào là đào tạo, thế nào là bồi dưỡng và đào tạo bồi dưỡng cũng cần đượcĐọc bài viết