1.  Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và các nhân tổ ảnh hưởng Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức Chất lượng nguồn nhân lực của một tổ chức là một khái niệm động và được xem xét ở nhiều khíaXem Chi Tiết