TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT TEAMS TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH Kèm theo Quyết định số 23 /QĐ-BDCB ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Trường BDCB tài chính Biên soạn: TS. Bùi Minh Chuyên ThS. Nguyễn Văn Phong Thông tin hỗ trợ liênXem Chi Tiết