Chuyên đề 6: HIỆP ĐỊNH VÀ CÁC CAM KẾT VỀ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO FTA THẾ HỆ MỚI (TPP, EVFTA, VKFTA…) VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH Phòng Đa phương Vụ Hợp tác quốc tế –Xem Chi Tiết

Chuyên đề 3: ĐÁNH GIÁ 05 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2020 TS. Nguyễn Viết Lợi Viện Chiến lược và Chính sách tài chính – Bộ Tài chính  Ngày 18/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Tài chínhXem Chi Tiết

Chuyên đề 2: ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NSNN NĂM 2016 Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Trung Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính  2.1. Hoạt động điều hành ngân sách năm 2015 2.1.1. Nhiệm vụ, giải pháp vàXem Chi Tiết

Chuyên đề 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 TRÊN MỘT SỐ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH (Tổng hợp từ các Báo cáo tại Hội nghị tổng kết ngành Tài chính năm 2015)  TS.Xem Chi Tiết