Chuyên đề 15: QUY ĐỊNH VỀ TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG THANH TRA CÁC VẤN ĐỀ THUẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TSCĐ ThS.GVC. Phạm Xuân Tuyên             Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính  15.1. Nhận thức chung về TSCĐ 15.1.1. Khái niệm TSCĐ Để tiến hành hoạtXem Chi Tiết

Chuyên đề 14: GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Khánh Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài chính 14.1. Lý thuyết về giám sát tài chính doanh nghiệpXem Chi Tiết

Chuyên đề 20: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ PHỤC VỤ THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ  ThS.GVC. Phạm xuân Tuyên  Thạc sĩ Nguyễn Văn Phong Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính 20.1. Lý luận chung về hóa đơn 20.1.1. Khái niệm hóa đơn Từ khiXem Chi Tiết

Chuyên đề 13: HOÀN THIỆN KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ VỀ XỬ LÝ VI PHẠM TRỐN THUẾ – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ LUẬT HÌNH SỰ  Thạc sĩ Trương Huỳnh Thắng Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính Trốn thuế là hiện tượng xã hội được hình thành, vận động và phátXem Chi Tiết

Chuyên đề 12: MINH BẠCH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TS. Tạ Thanh Bình Vụ Phát triển thị trường Chứng khoán – UBCKNN  12.1. Khái niệm về CBTT và hệ thống thông tin Thị trường chứng khoán (TTCK) vốn được coi là một thị trườngXem Chi Tiết

Chuyên đề 11: CƠ CHẾ NHÀ NƯỚC THANH TOÁN BẰNG QUỸ ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO HÌNH THỨC XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO Thạc sĩ Trần Nguyễn Thiện Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính  11.1. Hợp đồngXem Chi Tiết

Chuyên đề 25: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2016  Phòng Thị trường Tài chính Vụ Tài chính Ngân hàng – Bộ Tài chính Năm 2015 thị trường trái phiếu đã có bước phát triển tích cực trên cảXem Chi Tiết

Chuyên đề 23: MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG NƯỚC NĂM 2016 Thạc sĩ Trương Thị Tuấn Linh Kho bạc nhà nước Trung ương Năm 2016 là năm cơ chế chính sách có nhiều thay đổi vàXem Chi Tiết

Chuyên đề 21: CHÍNH SÁCH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC  NCS. Nguyễn Thành Hưng Vụ Chính sách – Tổng Cục Thuế  21.1. Đất và tầm quan trọng của đất Đất đai có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống kinh tế, chínhXem Chi Tiết

Chuyên đề 18: HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC TRẠNG NĂM 2015 VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2016  ThS.GVC. Phạm Xuân Tuyên             Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính 18.1. Nhận thức chung về công tác tuyên truyền pháp luật thuế và  hỗ trợ người nộpXem Chi Tiết

Chuyên đề 17: QUY ĐỊNH VỀ DOANH THU BÁN HÀNG VÀ KỸ NĂNG THANH TRA CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DOANH THU BÁN HÀNG ThS.GVC.  Phạm Xuân Tuyên             Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính 17.1. Nhận thức chung về doanh thu bán hàng 17.1.1.Xem Chi Tiết

Chuyên đề 16: QUY ĐỊNH VỀ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG THANH TRA CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG TỒN KHO ThS.GVC. Phạm Xuân Tuyên             Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính 16.1. Nhận thức chung về hàng tồn kho 16.1.1.Xem Chi Tiết

Chuyên đề 15: QUY ĐỊNH VỀ TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG THANH TRA CÁC VẤN ĐỀ THUẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TSCĐ ThS.GVC. Phạm Xuân Tuyên             Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính  15.1. Nhận thức chung về TSCĐ 15.1.1. Khái niệm TSCĐ Để tiến hành hoạtXem Chi Tiết

Chuyên đề 10: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC NĂM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ TS. Chu Thị Thủy Chung Cục QuảnXem Chi Tiết

Chuyên đề 7: CHÍNH SÁCH THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU GIAI ĐOẠN 2016-2018 TRONG CÁC FTA Phòng Song phương Vụ Hợp tác quốc tế – Bộ Tài chính  7.1. Tổng quan về cam kết thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong các FTA Thực hiện chủ trương, chính sách lớnXem Chi Tiết