Chuyên đề 27: CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TS. Nguyễn Quang Thương Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Thị trường chứng khoán phái sinh là mảng thị trường tương đối mới và phát triển mạnh mẽ trong thị trường tài chính. Thị trường chứngXem Chi Tiết

Chuyên đề 15: QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ GIAO VỐN CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH  TS. Chu Thị Thuỷ Chung Chánh Văn phòng, Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính  Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhàXem Chi Tiết

Chuyên đề 21: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG HIỆN ĐẠI PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY  ThS. Nguyễn Văn Thuyết, Phó trưởng phòng, Vụ Tài chính ngân hàng – Bộ Tài chính  Nếu hệ thống ngân hàng được ví là huyết mạch thì NgânXem Chi Tiết

Chuyên đề 26: NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH THEO THÔNG LỆ OECD[1] PGS,TS. Hoàng Trần Hậu, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. PGS.,TS. Vũ Sỹ Cường, Học viện Tài chính  Công ty viễn thông đường dài lớn thứ hai Hoa KỳXem Chi Tiết

Chuyên đề 31: TRỢ CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM  ThS. Nguyễn Thu Giang, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính 31.1. Trợ cấp và các biện pháp chống trợ cấp – khái niệm chung 31.1.1. Trợ cấp Trong WTO, trợ cấpXem Chi Tiết

Chuyên đề 10: HOẠT ĐỘNG TẠM QUẢN HÀNG HÓA THEO TINH THẦN CÔNG ƯỚC ATA VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA HẢI QUAN VN  CN. Nguyễn Phương Liên, Phó Trưởng phòng NCKH – Viện Nghiên cứu Hải quan  Trong xu thế hội nhập kinh tế và văn hóa hiện nay,Xem Chi Tiết

Chuyên đề 9: MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA TÀI CHÍNH, THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP  ThS, GVC Phạm Xuân Tuyên Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết địnhXem Chi Tiết

Chuyên đề 8: VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THU THUẾ TỪ CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY  ThS, GVC Phạm Xuân Tuyên Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính 8.1. Nhận thứcXem Chi Tiết

Chuyên đề 3: TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 TS. Vũ Nhữ Thăng Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính 3.1. Một số nội dung chính về tài chính ngân sách giai đoạn 2011-2015 Kế hoạch phát triển kinh tếXem Chi Tiết

Chuyên đề 2: XU HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ – TÀI CHÍNH CÁC NƯỚC 2014-2015 VÀ VIỆT NAM  ThS. Nguyễn Thị Hải Thu Viện Chiến lược và chính sách tài chính 2.1. Tình hình kinh tế Thế giới 2014 – 2015 2.1.1. Tăng trưởng kinh tế Năm 2014-2015,Xem Chi Tiết

Chuyên đề 1: THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986-2016  ThS. Lê Thị Mai Liên Viện Chiến lược và Chính sách tài chính  Để xây dựng và phát triển kinh tế đất nước vững mạnh, tại Đại hội ĐảngXem Chi Tiết