Chuyên đề 33: NHỮNG ĐỔI MỚI VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰMTHÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂNSẢN XUẤT KINH DOANH ThS. Dương Thị Ninh, Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính  Những năm qua, do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinhXem Chi Tiết

Chuyên đề 36: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT PHÍ, LỆ PHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ThS. GV. Ngô Thị Phương Ngơi, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính. 36.1. Hệ thống văn bản pháp luật về phí, lệ phí hiện nay Pháp lệnh phí và lệ phíXem Chi Tiết

Chuyên đề 35: ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ThS. Nguyễn Thị Thu Trung, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính 35.1. Hoạt động điều hành ngân sách năm 2014 35.1.1. NhiệmXem Chi Tiết

Chuyên đề 37: CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ÁP DỤNG TỪ NĂM 2015 ThS. GVC. Phạm Xuân Tuyên, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính  37.1.Cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp côngXem Chi Tiết

Chuyên đề 14: KIỂM SOÁT CHI VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI THUỘCNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ThS., CVC. Trương Thị Tuấn Linh, Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính  Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015.Xem Chi Tiết

Chuyên đề 20: QUY ĐỊNH CỦA LUẬT GIÁ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ ThS. Dương Lan Anh, CN. Vũ Tuyết Oanh, CN. Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính  20.1. Khái niệm thẩm định giá Theo quy định củaXem Chi Tiết

Chuyên đề 30: VẤN ĐỀ KINH TẾ PHI THỊ TRƯỜNG VÀ TRƯỜNG HỢP CỦA VIỆT NAM  ThS. Nguyễn Hải Vân, Phó Trưởng phòng, Vụ Hợp tác quốc tế  Năm 1994, Việt Nam đối mặt với vụ kiện chống bán phá giá đầu tiên. Từ đó đến hết năm 2014, ViệtXem Chi Tiết

Chuyên đề 13: KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG NƯỚC, CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2015  ThS., CVC. Trương Thị Tuấn Linh Kho bạc Nhà nước Trung ương – Bộ Tài chính  NămXem Chi Tiết

Chuyên đề 19: QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN ThS. Phạm Hồng Minh ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên CN. Nguyễn Sơn Vĩnh                    Cục Quản lý giá – BộXem Chi Tiết

Chuyên đề 24: THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ – THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM PGS,TS. Hoàng Trần Hậu, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.                                                                                PGS,TS. Vũ Sỹ Cường, Học viện Tài chính.  24.1. Lý luận chung về thị trường mua bán nợXem Chi Tiết

Chuyên đề 29: QUẢN TRỊ CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM   ThS. Trịnh Văn Điển, Trưởng Phòng Đào tạo, UBCK NN – Bộ Tài chính Kinh nghiệm phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán ở nhiều nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng đặcXem Chi Tiết

Chuyên đề 17: THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XÁC LẬP SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC VỀ TÀI SẢN VÀ QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC ThS. Nguyễn Hữu Bình, Cục Quản lý công sản  17.1. Tài sản xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 17.1.1.Xem Chi Tiết

Chuyên đề 28: GIÁM SÁT TRÊN CƠ SỞ RỦI RO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ThS. Hoàng Phú Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 28.1. Bối cảnh tổng quan Trong vòng ba thập kỷ trở lại đây,Xem Chi Tiết

Chuyên đề 16: CƠ CHẾ MỚI TRONG VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC Th.s Trịnh Thu Hiền Cục Quản lý công sản   16.1. Cơ sở lý luận trong việc quy định cơ chế quản lý, sử dụng, xửXem Chi Tiết

Chuyên đề 22: TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM Nguyễn Thị Vân Hà Vụ TCCNH&TCTC – Bộ Tài chính  Việc thành lập và đi vào hoạt động của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH)Xem Chi Tiết