Chuyên đề 5: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU ĐẦU TƯ CÔNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Thsĩ. Lê Thị Mai Liên Viện Chiến lược và Chính sách tài chính – Bộ Tài chính  Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hìnhXem Chi Tiết

Chuyên đề 4: PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2013, BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG NĂM 2014 – 2015  TS. Lê Thị Thùy Vân[1] Viện Chiến lược và Chính sách tài chính – Bộ Tài chính  4.1. Thực tiễnXem Chi Tiết

Chuyên đề 3: ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 Thsĩ. Nguyễn Thị Thu Trung Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính 3.1. Hoạt động điều hành ngân sách năm 2013.Xem Chi Tiết

Chuyên đề 1: KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM NĂM 2013 VÀ CÁC TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ  Thsĩ. Phạm Xuân Tuyên Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính      Chính sách tài khóa là các chính sách của chính phủ nhằm tác độngXem Chi Tiết