Chuyên đề 18: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH, DỰ BÁO TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DỰ TRỮ QUỐC GIA  TS. Nguyễn Ngọc Long Vụ Chính sách và Pháp chế – Tổng cục Dự trữ Nhà nước Dự trữ quốc gia (DTQG) là dự trữ những vậtXem Chi Tiết

Chuyên đề 17: GIẢI PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM  TS. Vũ Đức Chính Vụ Kế toán Nhà nước – Kho bạc nhà nước Trung ương  17.1. Thực trạng kế toán nhà nước hiện nay 17.1.1. Đặc điểm về thực trạng vềXem Chi Tiết

Chuyên đề 22: MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, THANH TRA TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP  Thsĩ. Phạm Xuân Tuyên Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính  Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tàiXem Chi Tiết

Chuyên đề 11 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁN QUYẾT TRƯỚC VÀ THỰC TẾ ÁP DỤNG CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM  Thsĩ. Nguyễn Hữu Trí CN. Nguyễn Phương Liên CN. Ngô Thành Hưng Viện Nghiên cứu Hải quan – Tổng Cục Hải quan 11.1. Cơ sở lý luận vềXem Chi Tiết

Chuyên đề 16: KIỂM SOÁT CHI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TRÁI PHIẾU CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013 – KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM  Thsĩ. Trương Thị Tuấn Linh                      Xem Chi Tiết

Chuyên đề 21: NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  Thsĩ. Hà Thị Hương Lan Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính  Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 và Luật phòng, chốngXem Chi Tiết

Chuyên đề 10: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ  Thsĩ. Dương Lan Anh,                                                                       Thsĩ. Nguyễn Mai Phương,                                                                                   CN. Bùi Khánh Ly, Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính  10.1. Khái niệm thẩm định giá 10.1.1. Khái niệm về thẩm định giá Theo Hiệp hội quốcXem Chi Tiết

Chuyên đề 15 VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI TRONG HOẠT ĐỘNG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP  CN. Phan Văn Thọ Hội Khoa học đất Việt nam 15.1. Đất đai và chế độ sở hữu toàn dân về đất đai 15.1.1. Đất đai: Là một loạiXem Chi Tiết

Chuyên đề 20: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN   Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm – Bộ Tài chính  20.1. Tổng quan thị trường bảo hiểm năm 2013 Năm 2013, mặc dù trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định,Xem Chi Tiết

Chuyên đề 12: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU  Thsĩ. Nguyễn Hữu Trí (Chủ biên), CN. Nguyễn Phương Liên, CN. Ngô Thành Hưng, Thsĩ. Nguyễn Thy Rô, CN. Lương Thị Bích Ngọc Viện Nghiên cứu Hải quan –Xem Chi Tiết

Chuyên đề 19: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  TS. Tạ Thanh Bình Uỷ ban Chứng khoán nhà nước  19.1. Bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước và tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2013 19.1.1. Tình hình kinh tếXem Chi Tiết

Chuyên đề 9: CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH GIÁ Thsĩ. Nguyễn Thị Hồng Liên,                                                                                      CN. Nguyễn Sơn Vĩnh, Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính  9.1. Giá cả và vai trò của cơ chế quản lý và điều hành giá trong nền kinh tế Việt Nam 9.1.1. GiáXem Chi Tiết

Chuyên đề 8: CHÍNH SÁCH THU NSNN TỪ TỔ CHỨC VÀ LỢI NHUẬN CÒN LẠI CỦA TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ            Thsĩ. Nguyễn Thu Thủy Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính  8.1. Bối cảnh kinhXem Chi Tiết

Chuyên đề 7: CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HOÁ ĐƠN  TSKT. Phạm Ngọc Thạch Vụ Chính sách Thuế – Bộ Tài chính  Ngày 20/6/2012, Quốc hội thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) sốXem Chi Tiết