Bài học kinh nghiệm vận dụng vào Việt Nam

Thứ nhất, về mặt nhận thức, coi trọng công tác ĐTBD nguồn nhân lực phải trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn để làm cho hoạt động ĐTBD có chỗ đứng xứng đáng trong hoạt động thực thi công vụ từ các cấp lãnh đạo đến đội ngũ công chức, viên chức.

Đồng thời, để nhận thức của cả hệ thống bộ máy tổ chức nhà nước các cấp có thể thay đổi được, cần xác định rõ quyền và trách nhiệm của các đối tượng chịu sự điều chỉnh của hoạt động ĐTBD, bao gồm quyền lợi, nghĩa vụ của nhân viên được và bắt buộc phải tham gia hoạt động đào tạo và người đứng đầu tổ chức phải có trách nhiệm cử công chức tham gia học tập bắt buộc.

Thứ hai, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức

Theo đó, xác định rõ các loại hình đào tạo và quy định các giai đoạn đào tạo phù hợp.

Theo kinh nghiệm của Trung Quốc và Cộng hòa Pháp, nhìn chung công chức khi vào làm việc trong khun vực nhà nước phải trải qua 5 giai đoạn đào tạo: Đào tạo ban đầu (tập sự); Đào tạo cơ bản; Đào tạo nâng cao; Đào tạo mở rộng và Đào tạo cập nhật kiến thức.

Vì vậy, ở Việt Nam cũng nên tổ chức đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức theo các giai đoạn từ cơ bản đến chuyên sâu, từ đào tạo nâng cao đến bồi dưỡng cập nhật kiến thức, để đội ngũ cán bộ công chức luôn được tiếp cận với những kiến thức và thực tiễn vừa mới, vừa hiện đại và đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Về nội dung đào tạo: theo kinh nghiệm các nước, nội dung chương trình đào tạo cần đáp ứng yêu cầu thực tế trên nhiều lĩnh vực. Nội dung giảng dạy không mang tính hàn lâm, lý thuyết, phần lớn nội dung giảng dạy dựa trên các tình huống thưc tiễn. Giảng viên thường đưa ra những tình huống thực tế để học viên phân tích xử lý. Ngoài ra, trong một khóa học cần dành một số lượng thời gian đáng kể để học viên được học, khảo sát hoặc thử nghiệm làm việc tại các cơ quan thực tế.

Để đánh giá chất lượng ĐTBD, nhà quản lý và giảng viên có thể đánh giá trực tiếp học viên thông qua sự chuyển biến, thay đổi kỹ năng, năng lực của học viên, từ đó điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy. Việc đánh giá kết quả học tập và xếp hạng của học viên được thực hiện bởi một ban giám khảo độc lập, nên mang tính khách quan và công bằng. Điều đó góp phần đào tạo được đội ngũ công chức có chất lượng.

Thứ ba, tăng cường lực lượng giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm chức để phục vụ quá trình đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là những cán bộ, công chức cấp cao trong các tổ chức, cơ quan nhà nước, với năng lực trình độ và có bề dày kinh nghiệm, kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tế quản lý, thực thi nhiệm vụ tđể giảng dạy cho công chức, viên chức. Điều đó sẽ mang lại hiệu quả hết sức thiết thực trong việc nâng cao chất lượng ĐTBD.

Thứ tư, thiết lập các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng từ Trung ương đến địa phương đảm bảo nguyên tắc thống nhất, không chồng chéo, bổ sung và hỗ trợ kiến thức, kỹ năng đầy đủ, toàn diện phù hợp với từng loại đối tượng công chức, viên chức. Đào tạo, bồi dưỡng với phương châm tiết kiệm, hiệu quả, toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, cung ứng các dịch vụ công tốt nhất cho tổ chức và công dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc hội nhập quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published.