Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụngXem Chi Tiết

Học viện Tài chính  BỘ TÀI CHÍNH                        ––––––––– Số:  55  /QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    –––––––––––––––––––––––        Hà Nội, ngày 09  tháng 01  năm 2013   QUYẾT ĐỊNH  Phê duyệt Đề án “ChiếnXem Chi Tiết

Chuyên đề 18: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH, DỰ BÁO TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DỰ TRỮ QUỐC GIA  TS. Nguyễn Ngọc Long Vụ Chính sách và Pháp chế – Tổng cục Dự trữ Nhà nước Dự trữ quốc gia (DTQG) là dự trữ những vậtXem Chi Tiết

Chuyên đề 14: KIỂM SOÁT CHI VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI THUỘCNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ThS., CVC. Trương Thị Tuấn Linh, Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính  Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015.Xem Chi Tiết

Chuyên đề 20: QUY ĐỊNH CỦA LUẬT GIÁ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ ThS. Dương Lan Anh, CN. Vũ Tuyết Oanh, CN. Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính  20.1. Khái niệm thẩm định giá Theo quy định củaXem Chi Tiết

Chuyên đề 30: VẤN ĐỀ KINH TẾ PHI THỊ TRƯỜNG VÀ TRƯỜNG HỢP CỦA VIỆT NAM  ThS. Nguyễn Hải Vân, Phó Trưởng phòng, Vụ Hợp tác quốc tế  Năm 1994, Việt Nam đối mặt với vụ kiện chống bán phá giá đầu tiên. Từ đó đến hết năm 2014, ViệtXem Chi Tiết

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC PHỤ LỤC SỐ 1 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————– ….., ngày….. tháng….. năm 20… ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Họ và tên:                                                          Nam, nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc:Xem Chi Tiết

Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/06/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số Điều Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức BỘ NỘI VỤ  __________ Số: 08/2011/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự doXem Chi Tiết

Chuyên đề 17: GIẢI PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM  TS. Vũ Đức Chính Vụ Kế toán Nhà nước – Kho bạc nhà nước Trung ương  17.1. Thực trạng kế toán nhà nước hiện nay 17.1.1. Đặc điểm về thực trạng vềXem Chi Tiết

Chuyên đề 22: MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, THANH TRA TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP  Thsĩ. Phạm Xuân Tuyên Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính  Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tàiXem Chi Tiết

Chuyên đề 13: KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG NƯỚC, CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2015  ThS., CVC. Trương Thị Tuấn Linh Kho bạc Nhà nước Trung ương – Bộ Tài chính  NămXem Chi Tiết

Chuyên đề 19: QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN ThS. Phạm Hồng Minh ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên CN. Nguyễn Sơn Vĩnh                    Cục Quản lý giá – BộXem Chi Tiết

Chuyên đề 24: THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ – THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM PGS,TS. Hoàng Trần Hậu, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.                                                                                PGS,TS. Vũ Sỹ Cường, Học viện Tài chính.  24.1. Lý luận chung về thị trường mua bán nợXem Chi Tiết

Chuyên đề 29: QUẢN TRỊ CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM   ThS. Trịnh Văn Điển, Trưởng Phòng Đào tạo, UBCK NN – Bộ Tài chính Kinh nghiệm phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán ở nhiều nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng đặcXem Chi Tiết