TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT TEAMS TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH Kèm theo Quyết định số 23 /QĐ-BDCB ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Trường BDCB tài chính Biên soạn: TS. Bùi Minh Chuyên ThS. Nguyễn Văn Phong Thông tin hỗ trợ liênXem Chi Tiết

Chuyên đề 36: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT PHÍ, LỆ PHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ThS. GV. Ngô Thị Phương Ngơi, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính. 36.1. Hệ thống văn bản pháp luật về phí, lệ phí hiện nay Pháp lệnh phí và lệ phíXem Chi Tiết

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức CHÍNH PHỦ _________ Số: 24/2010/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Hà Nội,Xem Chi Tiết

Cao đẳng Tài chính – Hải quan     BỘ TÀI CHÍNH                           –––––––––      Số:  1961 /QĐ-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                   ––––––––––––––––––––––––––        Hà Nội, ngày 13  tháng 8  năm 2013Xem Chi Tiết

Chuyên đề 35: ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ThS. Nguyễn Thị Thu Trung, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính 35.1. Hoạt động điều hành ngân sách năm 2014 35.1.1. NhiệmXem Chi Tiết

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức CHÍNH PHỦ ———- Số: 06/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————– Hà Nội, ngày  25  tháng  01 năm  2010    NGHỊ ĐỊNH QuyXem Chi Tiết

Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh                     BỘ TÀI CHÍNH                        –––––––––         Số:  2773  QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––        Hà Nội, ngày 12  tháng 11Xem Chi Tiết

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 21/10/20110 của Chính phủ về Quản lý biên chế CHÍNH PHỦ _________   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________ Số: 21/2010/NĐ-CP     Hà Nội, ngày 08 tháng 3  năm 2010 NGHỊ ĐỊNH VềXem Chi Tiết

Đại học Tài chính – Kế toán           BỘ TÀI CHÍNH           –––––––––        Số:  964 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––        Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013            Xem Chi Tiết

Chuyên đề 37: CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ÁP DỤNG TỪ NĂM 2015 ThS. GVC. Phạm Xuân Tuyên, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính  37.1.Cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp côngXem Chi Tiết

Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụngXem Chi Tiết